همکاری با مهر البرز

همکاری با مهر البرز


دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی مهرالبرز برای نخستین بار در کشوردوره های آموزشی حرفه ای و  تخصصی  در حوزه روان شناسی و علوم تربیتی  در بستر آموزش الکترونیکی برگزار می کنند.
 
تلفن تماس: 
(222)021-57658