برگزاری نشست همکاری های علمی

برگزاری نشست همکاری های علمی


اولین نشست همکاری های علمی در علوم ورزشی و روانشناسی

برگزاری نشست همکاری های علمی

اولین نشست همکاری های علمی در علوم  ورزشی و  روانشناسی در محل دانشکده روانشناسی برگزار شد. این نشست آغازی برای همکاری های پژوهشی - آموزشی در زمینه علوم ورزشی و روانشناسی بود .در این نشست اساتیددانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در خصوص زمینه های مشترک پژوهشی و اموزشی گفتگو داشتند.  خانم دکتر طهماسبی معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی، آقای دکتر محمدرضا کردی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی ، آقای دکتر حاتمی معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی و خانم دکتر مریم عباسی سرپرست مؤسسه روانشناسی  در این نشست حضور داشتند.

 

مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی