اتمام قرارداد فی مابین مؤسسه روانشاسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و شرکت ماورا

اتمام قرارداد فی مابین مؤسسه روانشاسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و شرکت ماورا


بدینوسیله به اطلاع علاقمندان به شرکت در کارگاه های مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران می رسانیم که با توجه به اتمام قرارداد فی مابین این مؤسسه و شرکت  اندیشمندان وادی رشد (ماورا) ، هرگونه تبلیغات و آگهی و گواهی های صادره از سوی ایشان تحت نام مؤسسه و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ممنوع و فاقد اعتبار می باشد.

بدیهی است مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی برنامه های مربوط به کارگاه های آموزشی تخصصی خود که به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد را از طریق همین سایت ، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد نمود.