پل های ارتباطی ما با شما:

دفتر ریاست موسسه 61117475 و 88275696 بخش آموزشهای آزاد 61117556، 61117486 و 88485194
کتابخانه 61117500، 61117501 و 61117502
بخش آزمایشگاه روانسنجی و آزمونها (خانم حاجی زادگان) 61117492
مرکز مشاوره 88259378 مجله (خانمها شالباف و خمسه) :61117473 و 61117435
آقای عبدلی 61117492 صندوق پستی  
دورنگار 88275697 کد پستی  
رایانامه: edu_ins@ut.ac.ir    
آدرس پستی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، روبروی کوی نصر (گیشا)، خیابان دکتر کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی (طبقه اول راهرو جنوبی اتاق 132)


آدرس تلگرام موسسه