بانک آزمونهای روانشناختی

آزمايشگاه روان سنجي موسسه روان شناسي دانشگاه تهران در سالهاي ابتدايي تاسيس موسسه(1345)، تشكيل و باهدف گردآوري آزمونهاي رواني معروف و آماده سازي آزمونهاي جديد مشغول به كارشد. تا کنون قريب به 450 آزمون و وسايل مختلف سنجش رواني (حسي، حرکتي، هوشي، شخصيت، تحصيلي، شغلي و ...) ازداخل و خارج کشورگردآوري شده است. اين واحد به عنوان يک مرکز غني آزمونهاي رواني از آغاز تاسيس ضمن جمع آوري آزمونهاي روز به عنوان يک مرکز آموزشي همواره مورد توجه دانشجويان و اساتيد کل کشور بوده است. بدين ترتيب آزمايشگاه در راستاي ايجاد و گسترش دانش نوين در زمينه آزمون هاي رواني طبق اساسنامه موسسه با دانش روز همراه و به عنوان يك مركز تخصصي معتبر به طراحي، تهيه، ترجمه، هنجاريابي و در نهايت الكترونيكي كردن آزمونهاي روان سنجي مي پردازد.اين مركز در نظر دارد به منظور تحقق بخشيدن به اهداف موسسه ، گسترش آزمونهاي رواني ، كاربردی تر كردن آن ها و فعاليتهاي تخصصي مرتبط در سطح كشور ايفاء نقش كند.

 • لیست کامل آزمونها و آیین نامه اجرایی و نحوه استفاده از آزمونها
  1. آزمونهای استعداد
  2. آزمونهای تحصیلی
  3. آزمونهای هوش
  4. آزمونهای شخصیت
  5. آزمونهای شغلی، حسی و حرکتی
  <