کارگاه روانشناسی فیزیولوژیکبهوشیاری و روان درمانیوکسلر خانواده درمانی ارزشیابی بالینی


آزمایشگاه روانسنجی->ليست آزمونهاي استعداد انگلیسی
نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد
آزمون معانی لغات Test De vocabularies فرانسه کودک و بزرگسال استعداد درک معانی لغات خارجی (A-1)
آزمون استدلال آندره ویدال Test De Raisonnement فرانسه بزرگسالان سنجش استدلال: طبقه بندی، نسبتها، تشابهات، اختلافات، تکمیل رشته عددی خارجی (A -2)
آزمون کلامی طبقه بندی روانی Test verbal De Classification General فرانسه بزرگسالان سنجش هوش کلی با معانی لغات، استدلال ، ترتیب کلماتبرحسب معانی، ترتیب اعداد، نسبت اشیا، معنی جملاتو ساختن کلمات خارجی (A -3)
آزمون غیرکلامی طبقه بندی روانی Test Non-Verbal de Classification فرانسه بزرگسالان کم سواد اعداد، تشخیص اشکال نادرست، تشابه اشکال و تکمیل تصاویر خارجی (A -4)
آزمون توانش های نخستین: استعداد عددی Aptitudes Mentales Primaries فرانسه 11-17 سال استعداد عددی خارجی (A -5)
آزمون توانش های نخستین: استعداد فضایی Test De Aptitudes Mentals Primaries فرانسه 11-17 سال استعداد فضایی خارجی (A -6)
طراحی با شبکه Stencil Design Test انگلیسی کودک و بزرگسال هوش عمومی و درک روابط فضایی خارجی (A -7)
آزمون اشکال مشابه Test Des Formes Identiques فرانسه بزرگسالان استعداد درک روابط فضایی و سرعت دیدکلی خارجی (A -8)
آزمون مقایسه حروف و اعداد Test De Collationnement فرانسه بزرگسالان حافظه اشکال خارجی (A -9)
آزمون تبدیل اعداد به علامات Digit-Symbol Test انگليسي 14 سال به بالا سنجش سرعت و دقت خارجی (A -10)
حافظه اشکال Memoir Des Figures Complex فرانسه بزرگسالان سنجش دقت و سرعت کار ذهنی ساده خارجی (A -11)
حافظه تصویر شکلی (آندره ری-کپی و بازپدیدآوری اشکال هندسی پیچیده) Test De Copie D'une Figure Complex فرانسه و فارسی 4 سال به بالا حافشه بصری و چرخش ذهنی فارسی (A -12)
مقیاس واژه سنجی میل هیل The Mill Hill Vocabulary Scale انگلیسی کودک و بزرگسال هوش کلی و استعداد کلامی خارجی (A -13)
مقیاس واژه سنجی کریچتون Test Crichton Vocabulary Scale انگلیسی کمتر از 11 سال و عقب مانده ذهنی سنجش هوش و واژه سنجی خارجی (A -14)
ریون رنگی(فرم کودکان) Colored Progressive Matrices انگليسي/فارسی خردسالان 5-11 ساله و عقب ماندگان ذهنی سنجش هوش کلی و تفکر ایرانی (A -15)
ریون فرم 2(بزرگسالان) Standard Progressive Matrices انگليسي/فارسی 6 سال به بالا سنجش هوش کلی و تفکر ایرانی (A -16)
آزمون ریون پیشرفته Advanced Progressive Matrices انگليسي/فارسی افراد باهوش 11 سال به بالا سنجش هوش کلی و تفکر ایرانی (A -17)
گرده ها Matrices انگلیسی بزرگسالان - - (A -18)
آمون گرده های محسوس Matrix Concrete انگلیسی 10-14 سال هوش کلی خارجی (A -19)
آزمون هوش کلی Moray House Picture انگلیسی 7 سال هوش کلی قدرت جهت یابی، تعلق به گروه، تکمیل تصاویر ناقص، تشخیص اشباه، ترتیب تصاویر، تشخیص مشابه، تشخیص اجزا، قدرت تحلیل خارجی (A -20)
آزمون استدلال تصویری SRA Pictorial Reasoning Test فرانسه 14 سال به بالا هوش کلی خارجی (A -21)
آزمون نیمرخ ناکس-کمف Knox-Kempf Feature Profile Test فرانسه بزرگسال هوش کلی خارجی (A -22)
آزمون هوش الکساندر Alexander Passalong Tesg فرانسه 7 سال به بالا هوش عملی خارجی (A-23)
آزمون مکعبهای کوهس Test Des Cubes de Kohs انگلیسی/ فارسی 5-16 سال هوش عملی ایرانی (A-24)
آزمون د- 48 (دومینوها) Test D-48 فرانسه/ فارسی بزرگسالان هوش عملی ایرانی (A-25)
آزمون هوش کلی کتل Test D'Intelligence De R.B.Cattell فرانسه بزرگسالان هوش کلی خارجی (A-26)
آزمون ثبات ماده Conserempf Feature Profile Test انگليسي 8-12سال هوش کلی خارجی (A-27)
آزمون مفهوم احتمالات Notions انگليسي کودکان نگهداری ذهنی خارجی (A-28)
آزمونهای پروتئوس Porteus Test-Vineland Revision انگليسي بزرگسالان نسبت و احتمال خارجی (A-29)
ماز انگشتی پروتئوس Porteus Finger Maze انگليسي بزرگسالان هوش نقشه کشی و قدرت پیش بینی خارجی (A-30)
ماز فاستر Foster Maze BLA انگليسي بزرگسالان یادگیری خارجی (A-31)
ماز مدادی Pencil Maze انگليسي بزرگسالان یادگیری خارجی (A-32)
معمای هرمی شکل Pyramid Puzzle انگليسي بزرگسالان یادگیری بینشی خارجی (A-33)
جعبه معمای هیلی Healy-Fernald Puzzle Box انگليسي 14 سال قدرت درک روابط خارجی (A-34)
دستگاه یادگیری یرکیس Yerkes Multiple Choice Apparatus انگليسي بزرگسالان یادگیری ناگهانی خارجی (A-35)
آزمون تکمیل تصاویر هیلی Healy Pictorial Completion Test انگليسي بزرگسالان سنجش هوش خارجی (A-36)
آزمون گودیناف هریس Good enough Draw-A-Man Test انگليسي بزرگسالان استعداد هوشی خارجی (A-37)
دستگاه سنجش استعداد ادراکی-حرکتی Rotary Pursuit Apparatus Test انگلیسی کودکان یادگیری و مهارتهای حرکتی ندارد (B-1)
آزمون سازندگی سه بعدی Test de Praxie Constructive فرانسه 10 سال به بالا استعدادهای عملی بیماران مبتلا به ضایعه مغزی خارجی (B-2)
تجسم میخهای حرکتی Representation des courbes Micaniques فرانسه       (B-3)
دستگاه تنظیم کارتها Card Sorting Box انگلیسی       (B-4)
دستگاه ترسیم وارونه ویپل Wipple Mirror Drawing Apparatus انگلیسي نوجوانی به بعد سرعت و استعداد یادگیری خارجی (B-5)
مازهای انگشتی میلس Miles High Relief Finger Mazes انگلیسي نوجوانی به بعد یادگیری ماز ایرانی (B-6)
آزمون استعداد موسیقی سیشور Seashore Measuresaf Musical Talents انگلیسي همه سنین سنجش استعداد موسیقی خارجی (A2-1)
آزمون قضاوت هنری میر The Meier Art Test انگلیسي بزرگسالان سنجش ارزیابی هنری خارجی (A2-2)
آزمون استعداد هنری هورن Horn Art Aptitude Inventory انگلیسي انتخاب دانشجویان استعداد هنر نقاشی خارجی (A2-3)
آزمون ادراک فوق حسی Extera Sensory Perception انگلیسي بزرگسالان سنجش ادراک خارجی (A2-4)
آزمون ادراک فوق حسی ESP Test Kit انگلیسي بزرگسالان تلپاتی، قدرت پیش بینی آینده، توانایی دیدن پیشامدهایی در مکانهای دور، توانایی حرکت دادن اشیا با قدرت روانی خارجی (A2-5)
سلامت مفاهیم Concept Mastery Test انگلیسي دانشجویان تشخیص مترادفها و متضادها، تکمیل لغات خارجی (A2-6)
آزمون شفاهی هوش Non-Readers Intelligence Test انگلیسي کودکان سنجش هوش خارجی (A2-7)
آزمون هوش Oral-Verbal Intelligence Test انگلیسي کودکان سنجش هوش خارجی (A2-8)
دستور آزمایش ناگویایی Examining for Aphasia انگلیسي کودکان مشکلات بیان خارجی (A2-9)
آزمون مینه سوتا برای تشخیص افتراقی ناگویایی Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia Talents انگلیسي کودکان مشکلات بیان خارجی (A2-10)
مقیاس حافظه وکسلر Wechsler Memory scale انگلیسي و فارسی نارسایی ذهنی بزرگسالان اطلاعات جاری، سنجش میزان درک موقعیت، نظم دهی ذهنی، حافظه منطقی، وسعت حافظه، رسم شکل از حفظ، بیان جفت کلمات ایرانی و خارجی (A2-11)
آزمون تشکیل مفاهیم ذهنی هانفمن-کاسانین Kasanin-Honfmann انگلیسی بزرگسالان سالم و اسکیزوفرن بررسی مفاهیم کلی خارجی (A2 12)
  Interpretation De Dessins انگلیسی       (A2 -13)
آزمون رشد ادراک بصری Developmental Test of visual Perception انگليسي 3-8 سال تطابق بصری- حرکتی، طرح و زمینه، ثبات شکل، موقعیت طرح در فضا، روابط فضایی خارجی (A2 -14)
آزمون رشد ادراک بصری Developmental Test of visual Perception انگلیسی پیش دبستان و دبستان هماهنگی حرکات چشمی، ادراک طرح و زمینه تصاویر، ادراک پایداری شکل، ادراک وضعیت در فضا، ادراک روابط فضایی خارجی (A2 -14)
آزمون د-70 Test D-70 انگليسي بزرگسال   خارجی (A2 15)
آزمون تطبیق اشکال و لغات Test De Vocabularies En Images انگليسي بزرگسال   خارجی (A2 -16)
آزمون تن شناسی Test de Schema Corporal انگليسي بزرگسال   خارجی (A2 -17)
آزمون دستور گیری Test  Des Consigns انگليسي بزرگسال   خارجی (A2 -18)
آزمون استعداد غیر کلامی SRA Non Verbal form انگليسي دبستان تا دبیرستان با مشکل خواندن سنجش استعداد یادگیری خارجی (A2 -19)
آزمون آمادگی ذهنی ترستون Turnstone Test mental Alertness انگليسي دبیرستان، دانشگاه و مشاغل سنجش هوش کلی خارجی (A2 -20)
آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون Otis- Lennon Mental Ability Test انگليسي       (A2 -21)
آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون(مقدماتی 1و2) Otis- Lennon Mental Ability Test انگليسي       (A2 -22)
آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون Otis- Lennon Mental Ability Test انگليسي       (A2 -23)
ارزشیابی استعداد یادگیری Analysis of Learning Potential (Primary I Battery) انگلیسی اول ابتدایی ارزشیابی استعداد یادگیری خارجی (A2 -24)
ارزشیابی استعداد یادگیری Analysis of Learning Potential (Primary II Battery) انگليسي دوم و سوم ابتدایی استعداد یادگیری خارجی (A2 -25)
ارزشیابی استعداد یادگیری Analysis of Learning Potential  (Elementary Battery) انگليسي چهارم تا ششم استعداد یادگیری خارجی (A2 -26)
ارزشیابی استعداد یادگیری Analysis of Learning Potential (Advanced I Battery) انگليسي هفتم تا نهم استعداد یادگیری خارجی (A2 -27)
ارزشیابی استعداد یادگیری Analysis of Learning Potential (Advanced II Battery) انگليسي دهم تا دوازدهم استعداد یادگیری خارجی (A2 -28)
گزارشنامه رشد روانی Quick Screening Scale of Mental Development انگليسي 6ماهه تا 10 سال سنجش رشد روانی خارجی (A2 -29)
آزمون سنجش ظرفیت یادگیری Dominion Group test of Learning Capacity انگليسي چهارم تا ششم هوش و ظرفیت یادگیری خارجی (A2 -30)
آزمون سنجش ظرفیت یادگیری Dominion Group test of Learning Capacity انگليسي هفتم تا نهم هوش و ظرفیت یادگیری خارجی (A2 -31)
ازمون سنجش ظرفیت یادگیری Dominion Group test of Learning Capacity انگليسي دهم تا دوازدهم هوش و ظرفیت یادگیری خارجی (A2 -32)
سنجش خلاقیت تورنس (عابدی) Torrance Test of Creative Thinking انگليسي کودکستان تا دبیرستان خلاقیت- کلامی و غیرکلامی خارجی (A2 -33)
آزمون آفرینندگی(ارتباط عناصرهمخوان) Remote Associate Test انگليسي دبیرستان و دانشگاه خلاقیت و آفرینندگی خارجی (A2 -34)
آزمون استعداد پینتر-کانیگهام Pinter-Cunningham Test (form A) انگليسي کودکستان تا دوم سنجش استعداد کلی خارجی (A2 -35)
آزمون استعداد یادگیری زبان خارجی پیمسر Pimsleur Language Aptitude Battery انگليسي هفتم تا دوازدهم استعداد زبان خارجی خارجی (A2 -36)
آزمون رشد عمومی P.I.P Developmental Charts انگلیسی تولد تا 5 سالگی رشد عمومی خارجی (A2 -37)
آزمون حافظه طراحی Memory-For-Designs Test انگلیسی هشت سالگی به بعد نابهنجاری مغزی خارجی (A2 -38)
سیستم سنجش استعدادها Lei stung spruf System آلمانی نوجوانان و بزرگسالان دانش عمومی، توانش ذهنی، حافظه کلامی، توانش فنی، گمانه زنی، سرعت ادراک، مجموع مواد ایرانی (A2 -40)