شورای راهبردی موسسه

  اعضای شورا

  وظایف شورا

  ریاست موسسه

گروه های تخصصی و همکاران

  اعضای هیات علمی

  کارشناسان موسسه

  همکاران مدعو

امکانات موسسه

  آزمایشگاه روانسنجی

  کلینیک روانشناسی

  کتابخانه

درباره موسسه

    تاریخچه و اهداف

    اساسنامه

 

آموزشی و پژوهشی

  تحقیقات و پژوهشها

  تفاهمنامه ها

  آموزشهای مجازی

  دوره ها و کارگاه ها

سایر موارد

  مجله علمی پژوهشی

  پیوندهای مفید

  ارتباط با ما

  اخبار و تصاویر

 

 

لیست برخی از آزمونهای موجود  در آزمایشگاه روانسنجی

  1. لیست آزمونهای شغلی، حسی و حرکتی

  2. لیست آزمونهای استعداد

  3. لیست آزمونهای شخصیت

  4. لیست آزمونهای تحصیلی

  5. لیست آزمونهای هوش

 

ليست آزمونهاي شغلي، حسي و حركتي

به ترتیب حروف الفباء

 

رديف

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

زبان

کد

      1      

آزمون ابزار دستي (ابزاري)

Bennett hand-Tool Dex Terity test

انگليسي

(L-4)

      2      

آزمون استخدامي اوتيس

Otis Employment Test

انگليسي

(K-25)

      3      

آزمون استخدامي ترستون

Thurston Employment Test

انگليسي

(K-23)

      4      

آزمون استعداد براي برنامه نويس

Batteries D,Aptitudes pour Programmers

انگليسي

(K-16)

      5      

آزمون استعداد تند نويسي

Turse Shorthand Aptitude Test

انگليسي

(K-36)

      6      

آزمون استعداد تندنويسي

Stenographic Aptitude Test

انگليسي

(K-8)

      7      

آزمون استعداد صنعتي فلاناگن

Flanagan Industrial Test

انگليسي

(K-18)

      8      

آزمون استعداد ماكواري

Test D,Aptitude Mecanique de Macquarie

انگليسي

(K-13)

      9      

آزمون استعداد منشيگري

General Clerical Test

انگليسي

(K-7)

    10     

آزمون آمادگي

SRA Adaptability Test

انگليسي

(K-21)

    11     

آزمون انتقال مهره هاي استرومبرگ (ابزاري)

Stromberg Dexterity Test

انگليسي

(L-3)

    12     

آزمون بلوك چوبي بريده اكنور(ابزاري)

O'Connor Wiggly Block Test

انگليسي

(K-34)

    13     

آزمون بلوكهاي ترسيمي مينه سوتا

Devised Minnesota Paper form Board Test

انگليسي

(K-11)

    14     

آزمون پرسنلي براي كاركنان صنعتي

Personnel Test for Industry

انگليسي

(K-10)

    15     

آزمون پيچ و ميله كرافورد (ابزاري)

Grawford Small Parts Dexterity Test

انگليسي

(K-30)

    16     

آزمون تشخيص استعداد

Differential Aptitude Test

انگليسي

(K-1)

    17     

آزمون تشخيص استعداد استدلال انتزاعي

Differential Aptitude Test

انگليسي

(K-5)

    18     

آزمون تشخيص استعداد استدلال كلامي و توانايي عددي

Differential Aptitude Test

انگليسي

(K-4)

    19     

آزمون تشخيص استعداد روابط فضائي

Differential Aptitude Test

انگليسي

(K-3)

    20     

آزمون تشخيص استعداد سرعت و دقت كار دفتري

Differential Aptitude Test

انگليسي

(K-6)

    21     

آزمون تشخيص استعداد مكانيكي

Differential Aptitude Test

فارسي

(K-2)

    22     

آزمون تنظيم كار حركتي پرين (ابزاري)

Perrin Motor Coordination Test

انگليسي

(K-31)

    23     

آزمون خط كشي ويپل(ابزاري)

Wimple Tracing Board

انگليسي

(J-2)

    24     

آزمون رضايت شغلي

 

فارسي

(K-37)

    25     

آزمون روابط فضائي مينه سوتا(ابزاري)

Minnesota Spatial Relations Test

انگليسي

(L-2)

    26     

آزمون روابط مكانيكي

Mechanical Comprehension

انگليسي

(K-12)

    27     

آزمون سرعت كار دستي مينه سوتا (ابزاري)

Minnesota Rate of Manipulation Test

انگليسي

(L-1)

    28     

آزمون سرعت كاردستي ويپل(ابزاري)

Wimple Tapping Bound

انگليسي

(J-1)

    29     

آزمون فلاناگن براي طبقه بندي استعدادها

SRA Flanagan Aptitude Classification Test

انگليسي

(K-17)

    30     

آزمون گيره مفتولي‌(ابزاري)

Test des Agraphes

انگليسي

(K-15)

    31     

آزمون مكانيكي

Purred Mechanical Adaptability Test

انگليسي

(K-24)

    32     

آزمون ميله نشاني اكنور (ابزاري)

O'Connor Tweezers Dexterity Test

انگليسي

(K-33)

    33     

آزمون ميله نشاني پوردو(ابزاري)

Purdue Pey-Board

انگليسي

(K-29)

    34     

آزمون ميله نشاني دستي اكنور (ابزاري)

O'Conner Finger Dexterity Test

انگليسي

(K-32)

    35     

آزمون ميله نشاني گروود (ابزاري)

Grooved Pey-Board

انگليسي

(K-28)

    36     

آزمون هاي مختصر توانايي منشيگري

Short Test of Clerical Ability

انگليسي

(K-9)

    37     

آزمون هريس براي اندازه گيري مهارت يك جانبه

The Harris Test of Lateral Dominance

انگليسي

(K-14)

    38     

آزمونهاي اطلاعات در مشاغل صنعتي

Cooperative Industrial Arts

انگليسي

(K-19)

    39     

اندازه گيري حركت دستها (ابزاري)

Steadiness Tester

انگليسي

(K-27)

    40     

پرسشنامه پيش بيني شغلي

Vocational Planning Inventory

انگليسي

(K-20)

    41     

پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد

Geldard Burnout Inventory (GBI)

فارسي

(K-38)

    42     

سنجش استعداد شغلي

Daily Vocation al Tests

انگليسي

(K-35)

    43     

سنجش استعداد مكانيكي اورورك

O'Rourke Mechanical Aptitude

انگليسي

(K-22)

    44     

سنجش سردردهاي تنشي

Tension Headache

فارسي

(K-39)

    45     

فهرست مشاغل گوردون

Gordon Occupational Check list

انگليسي

(K-26)

    46     

لرزه نگار (ابزاري)

Thermograph (Luria)

انگليسي

(J-3)

    47     

مقياس رشد حركتي لينكلن- اوزرتسكي

Lincholn-Oseretsky Motor Development Scale

فارسي

(J-4)

 

ابتدای صفحه

 

 ليست آزمونهاي تحصيلي

به ترتیب حروف الفباء

 

رديف

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

زبان

کد

 1      

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (I)

انگليسي

(M-28)

 2      

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (II)

انگليسي

(M-29)

 3      

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (III)

انگليسي

(M-30)

 4      

آزمون ارزيابي پايه هفتم

Seven Plus Assessment

انگليسي

(M-4)

 5      

آزمون استعداد دانشگاهي

Cooperative Academic Ability Test

انگليسي

(M-13)

 6      

آزمون استعداد رياضي

Graded Arithmetic-Mathematics Test

انگليسي

(M-31)

 7      

آزمون استعداد عددي

Basic Number Screening Test

انگليسي

(M-32)

 8      

آزمون استعداد مكانيكي و رياضي منچستر

Manchester Mechanical Arithmetic

انگليسي

(M-3)

 9      

آزمون اضطراب امتحان

 

فارسي

(M-44)

10   

آزمون آمادگي تحصيلي متروپالتين

Metropolitan Readiness Tests

فارسي

(M-43)

11   

آزمون پيش بيني موفقيت در جبر  

Orleans-Hanna Algebra  Prognosis Test

انگليسي

(M-34)

12   

آزمون پيش بيني موفقيت در هندسه

Orleans-Hanna Geometry Prognosis Test

انگليسي

(M-33)

13   

آزمون پيشرفت تحصيلي

Test De Maturate Scalaire

فرانسه

(M-19)

14    

آزمون پيشرفت تحصيلي

Test of Academic Progress

انگليسي

(M-26)

15   

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد

Stanford Achievement Test

انگليسي

(M-21)

16   

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد (پيشرفته)

Stanford Achievement Test(Advanced Level)

انگليسي

(M-23)

17   

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد (متوسط)

Stanford Achievement Test (Intermediate Level)

انگليسي

(M-22)

18   

آزمون تشخيص نارساخواني

Test De L'Alouette

فرانسه

(M-20)

19   

آزمون جام معلومات

Wide Range Achievement Test

انگليسي

(M-6)

20    

آزمون چهار عمل اصلي

Arithmetic

انگليسي/ فارسي

(M-11)

21   

آزمون خواندن ديويس

Davis Reading

انگليسي

(M-1)

22   

آزمون فرايندهاي علمي

Processes of Science Test

انگليسي

(M-10)

23   

آزمون فهم متون

Test De Comprehension De Testes

فرانسه

(M-12)

24   

آزمون فهم متون منچستر

Manchester Reading Comprehension

انگليسي

(M-2)

25   

آزمون كوتاه توانائي آموزشي

Short Test of Educational Ability

انگليسي

(M-15)

26   

آزمون گروهي استعداد تحصيلي

Batterie D'Aptitudes Collective

فرانسه

(M-18)

27    

آزمون مدرج حساب و رياضي

Graded Arithmetic-Mathematics

انگليسي

(M-5)

28    

آزمون معيار زبان فرانسه

Standardized French Vocabulary(Grammar)  Test

انگليسي

(M-8)

29     

آزمون معيار نورتمبرلاند

Northumberland Standardize Test

انگليسي

(M-7)

30     

آزمون مهارتهاي اوليه آيوا

Iowa Test of Basic Skills

انگليسي

(M-25)

31     

آزمون مهارتهاي علمي استنفورد

Stanford Test of Academic Skills

انگليسي

(M-24)

32     

آزمون نهايي جامع

Comprehensive Final Examination form J

انگليسي

(M-9)

33     

آزمونهاي مدرج پيشرفت آموزشي

Sequential Test of Educational

انگليسي

(M-14)

34     

انطباق و هنجاريابي ازمون رياضيات ايران كي مت

 

فارسي

(M-42)

35     

پرسشنامه علاقه تحصيلي

School Interest Inventory

انگليسي

(M-27)

36     

پرسشنامه مسائل آموزشي

Questa 1 & 11

انگليسي

(M-17)

37     

سنجش آمادگي خواندن

The Harrison-Strule Reading Readiness Profiles

انگليسي

(M-35)

38     

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (I)

انگليسي

(M-36)

39     

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (II)

انگليسي

(M-37)

40     

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (III)

انگليسي

(M-38)

41     

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (IIII)

انگليسي

(M-39)

42     

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (IIII)

انگليسي

(M-40)

43     

سنجش علاقه شغلي با طيف وسيع

Wide Range Interest-Opinion Test

انگليسي

(M-41)

44     

سنجش وضع محيطي دانشگاهها

College & University Environment Scales

انگليسي

(M-16)

 

ابتدای صفحه

 

 ليست آزمونهاي شخصيت

به ترتیب حروف الفباء

 

رديف

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

زبان

کد

 1      

آزمون SCL-90

 

فارسي

(I2-9)

 2      

آزمون اضطراب

 

فارسي

(G2-36)

 3      

آزمون اضطراب حالت-صفت اسپيلبرگر

STAI-Y

فارسي

(I2-36)

 4      

آزمون اضطراب زانک

 

فارسي

(I2-33)

 5      

آزمون اضطراب کتل

Cattle Anxiety Test

فارسي

(G2-7)

 6      

آزمون افسردگي کودکان (مارياکواس)

 

فارسي

(I2-35)

 7      

آزمون اندريافت سالمندان

S.A.T

فارسي

(G2-8)

 8      

آزمون اندريافت کودکان (CAT)

Child  ren's Apperception Test

فارسي

(G-19)

 9      

آزمون اندريافت موضوع بلاك

Thematic Apperception Test (TAT)

فارسي

(G-18)

10     

آزمون بازآزمائي بينائي بنتون

Benton Visual Retention Test

فارسي

(G2-11)

11     

آزمون باليني چندمحوري ميلون 3

Million Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III)

فارسي

(G2-34)

12     

آزمون پويائي شخصيت (DPI)

Dynamique Personnelles Images

فرانسه

(G-23)

13     

آزمون پي-ان

Le Test Pâté-Noire

فرانسه

(G-13)

14     

آزمون تبديل شخصيت

Le Test De Metamorphoses

فرانسه

(G-25)

15     

آزمون تجديد نظر شده و منبع کنترل

 

فارسي

(G2-38)

16     

آزمون تحمل ناکامي

ERTO

فارسي

(G2-27)

17     

آزمون تداعي آزاد کنت – روزانف

Kent-Rosanoff Free Association Test

انگليسي

(G-10)

18     

آزمون جملات ناتمام استين

 

فارسي

(I2-22)

19     

آزمون جملات نيمه تمام ساکس

 

فارسي

(I2-7)

20     

آزمون جمله هاي ناتمام راتر

 

فارسي

(G2-19)

21     

آزمون حسي و حرکتي نگرش رواني

Le Psycho diagnostic Myo kinetique

فرانسه

(G-24)

22     

آزمون خودپنداشت بک

Beck self-concept Test (BSCT)

فارسي

(I2-8)

23     

آزمون داستانهاي مصور سيموندز

Symonds Picture Story Test

انگليسي

(G-16)

24     

آزمون دسته بندي کارت ويسکانسين

Wisconsin Card Sorting Test

فارسي

(G2-9)

25     

آزمون راهنماي سازگاري بريستول

The Bristol Social-Adjustment

انگليسي

(G-4)

26     

آزمون روابط عاطفي

The Object Relation Technique

انگليسي

(G-22)

27     

آزمون روشاخ

Rorschach Test

فارسي

(G-20)

28     

آزمون زوندي

Szondi Test

فرانسه

(G2-6)

29     

آزمون سازگاري خانوادگي

Family Adjustment Test

انگليسي

(I-27)

30     

آزمون سازگاري گردي

Grady adjustment Battery

انگليسي

(G-1)

31     

آزمون شخصيت نوع AوB

 

فارسي

(G2-35)

32     

آزمون شخصيتي بايچمن

 

فارسي

(G2-22)

33     

آزمون شخصيتي کرنل (فرم2N  )

 

فارسي

(G2-24)

34     

آزمون شخصيتي نئو

NEO

فارسي

(I2-31)

35     

آزمون شخصيتي وودورث

 

فارسي

(G2-23)

36     

آزمون عزت نفس آيزنک

 

فارسي

(I2-32)

37     

آزمون عزت نفس کوپر اسميت

 

فارسي

(I2-10)

38     

آزمون فرافکني زولگير

Test Zulliger

فرانسه

(G-21)

39     

آزمون قصه سازي از روي تصوير

Make a Picture Story Test

انگليسي

(G-17)

40     

آزمون کاليفرنيا جهت سنجش قابليت اجتماعي کودکان

 California Preschool Social

Competency Scale

 فارسي

 (I-21)

41     

آزمون کمرويي

 

فارسي

(G2-37)

42     

آزمون گشتالت حرکتي بندر

Bender Motor Gestalt Test

فارسي

(G-14)

43     

آزمون ناکامي رزنوايک

Test de Frustration de Rosenzwig

فارسي

(G2-4,5)

44     

آزمون هيجان خواهي زاکرمن

 

فارسي

(I2-37)

45     

آزمون ويگوتسکي

Vigotsky Test (Concept Formation Test)

فارسي

(I2-1)

46     

بررسي ارزشها (آلپورت، ورنون و ليندزي)

Study of Values

فارسي

(I-11)

47     

پرسشنامه 16 عاملي شخصيت (فارسي)

16 Personality factor Questionnaire

فارسي

(G-7)

48     

پرسشنامه ابعاد طبايع ثرانديک

Thorndike Dimensions of Temperament

انگليسي

(G-9)

49     

پرسشنامه اخلاق گروهي

Group Cohesiveness

انگليسي

(I-28)

50     

پرسشنامه ارزشهاي شخصي

 

فارسي

(I-31)

51     

پرسشنامه استرس

 

فارسي

(I2-18)

52     

پرسشنامه استفاده بهينه از وقت

 

فارسي

(I2-17)

53     

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

To Believe at Extravagant

فارسي

(G2-17)

54     

پرسشنامه افسردگي بک (BDI)

Beck Depression Inventory

فارسي

(G-11)

55     

پرسشنامه ايمني وعدم ايمني

Security-Insecurity Inventory

انگليسي

(G-27)

56     

پرسشنامه بازخورد درباره توسعه صنعتي

Attitudes Toward Industrialization

انگليسي

(I-26)

57     

پرسشنامه بيماريهاي شخصيت

Personality and Personal Illness Questionnaires

انگليسي

(G-26)

58     

پرسشنامه پذيرش اجتماعي

 

فارسي

(I2-34)

59     

پرسشنامه پرخاشگری

AGQ

فارسي

(G2-41)

60     

پرسشنامه ترس

FCL

فارسي

(I2-39)

61     

پرسشنامه تشخيص هيجان و احساسات

 

فارسي

(I2-19)

62     

پرسشنامه تصويري بررسي ارزشها

Pictorial Study of Values

انگليسي

(I-25)

63     

پرسشنامه تصويري خودسنجي

Pictographic Self Rating Scale

انگليسي

(I-29)

64     

پرسشنامه جديد آيزنک(نوجوانان)

The New Junior Maudsly Inventory

فارسي

(I-19)

65     

پرسشنامه چندوجهي شخصيت مينه سوتا (MMPI)

Minnesota Multiphase Personality Inventory

فارسي

(G-6)

66     

پرسشنامه خشم اسپيلبرگر

STAXI-2

فارسي

(G2-42)

67     

پرسشنامه خود بيمارانگاري

 

فارسي

(G2-21)

68     

پرسشنامه خودپنداره

SCQ

فارسي

(G2-26)

69     

پرسشنامه خودشناسي

 

فارسي

(I2-16)

70     

پرسشنامه دانشگاهي سازگاري تحصيلي

College Inventory of Academic Adjustment

انگليسي

(G2-2)

71     

پرسشنامه درونگرائي و برونگرائي

 

فارسي

(I2-14)

72     

پرسشنامه راهنماي نيازهاي دانش آموزان دبيرستاني

GNI

فارسي

(G2-31)

73     

پرسشنامه راهنمايي افراد براي موقعيتهاي استرس زا

Coping Inventory for Stressful Situation

انگليسي

(I2-25)

74     

پرسشنامه رضايت زناشوئي

Enrich

فارسي

(I2-2)

75     

پرسشنامه رغبت دانش آموز

What I Like to Do?

انگليسي

(I-14)

76     

پرسشنامه رغبتهاي شغلي ادينبورد

The APU occupational Inventory

انگليسي

(I-12)

77     

پرسشنامه روان شناختي کاليفرنيا

California Psychological Inventory

فارسي

(I-22)

78     

پرسشنامه روان شناسي رانندگي

 

فارسي

(G2-12)

79     

پرسشنامه سازگاري

Compatibility

فارسي

(G2-15)

80     

پرسشنامه سازگاري ازدواج فرم الف و ب

 

فارسي

(G2-33)

81     

پرسشنامه سازگاري بٍل

The Adjustment inventory (by Bell)

فارسي

(I-23)

82     

پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني

AISS

فارسي

(I2-23)

83     

پرسشنامه سلامت عمومي

GHQ

فارسي

(I2-5)

84     

پرسشنامه شجاعت

 

فارسي

(G2-14)

85     

پرسشنامه شخصيت برنروتر

The Personality Inventory

انگليسي

(G-8)

86     

پرسشنامه شخصيتي آيزنک – بزرگسال

The Eysenck personality Inventory (EPI)

فارسي

(I-15)

87     

پرسشنامه شخصيتي آيزنک(کودکان وبزرگسالان)(فرم 48سوالي کوتاه شده)

Eysenck Personallity Questionaire

فارسي

(I-20)

88     

پرسشنامه شخصيتي آيزنک-عقب ماندگان ذهني

The Eysenck-Withers

فارسي

(I-17)

89     

پرسشنامه شخصيتي آيزنک-کودکان

Junior Eysenck Personality (JEPI)

فارسي

(I-16)

90     

پرسشنامه شخصيتي چند جنبه اي برن رويتر

 

فارسي

(G2-40)

91     

پرسشنامه شخصيتي روان نژندي

KNPI

فارسي

(I2-24)

92     

پرسشنامه شخصيتي مودزلي

The Eysenck-Withers

فارسي

(I-18)

93     

پرسشنامه شکيبايي

 

فارسي

(G2-13)

94     

پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم

 

فارسي

(I2-15)

95     

پرسشنامه علاقه به ماديات

Interest in Material Things

فارسي

(G2-16)

96     

پرسشنامه علاقه ترستون

Thurston Interest Schedule

انگليسي

(I-9)

97     

پرسشنامه علاقه حرفه اي کودر

Kuder Occupational Interest Survey

انگليسي

(I-4)

98     

پرسشنامه علاقه شخصي ادوارد

Edwards Personal Preference Schedule

انگليسي

(I-1)

99     

پرسشنامه علاقه شغلي استرانگ

Strong Vocational Interest Blank

انگليسي

(I-8)

100   

پرسشنامه علاقه شغلي برنارد

Brainard Occupational Preference

انگليسي

(I-6)

101   

پرسشنامه علاقه شغلي کودر

Kuder Preference Record Vocational

انگليسي

(I-5)

102   

پرسشنامه علاقه شغلي مينه سوتا

Minnesota Vocational Interest Inventory

انگليسي

(I-7)

103   

پرسشنامه علاقه عمومي کودر

Kuder E.General Interest Survey

انگليسي

(I-3)

104   

پرسشنامه علاقه کودر

Kuder Preference Record

انگليسي

(I-2)

105   

پرسشنامه قدرت تخيل

 

فارسي

(I2-20)

106   

پرسشنامه قدرت رهبري

 

فارسي

(G2-20)

107   

پرسشنامه قدرت ريسک

 

فارسي

(I2-11)

108   

پرسشنامه کنترل خشم

 

فارسي

(I2-13)

109   

پرسشنامه کيفيت زندگي

Quality of life Questionnaire

انگليسي

(I2-26)

110   

پرسشنامه محبوبيت

 

فارسي

(I2-12)

111   

پرسشنامه مشاوره اي مينه سوتا

Minnesota Counseling Inventory

انگليسي

(I-10)

112   

پرسشنامه مقياس عشق

 

فارسي

(I2-3)

113   

پرسشنامه مينه سوتا براي مطالعه بازخورد آموزگاران

Minnesota Teacher Attitude Inventory

انگليسي

(G-5)

114   

پرسشنامه و نمودار شخصي گوردون

Gordon Personal Profile & Gordon Persona Inventory

انگليسي

(I-24)

115   

پرسشنامه وسواس مذهبی

PIOS

فارسي

(I2-40)

116   

تشخيص ابعاد ADHD جوانان

Conner's Adult ADHD Rating Scales (CAARS)

انگليسي

(I2-28)

117   

تصاوير فرافکن پيکفورد

Pick ford Projective Pictures

انگليسي

(G-15)

118   

تفکر انتقادي واتسون

Watson-Glaser Critical Thinking

فارسي

(I-30)

119   

چک ليست بهداشت رواني

MHC

فارسي

(G2-39)

120   

چک ليست خلاقيت جانسون

 

فارسي

(I2-21)

121   

راهنماي رغبت سنج تحصيلي-شغلي

Holland Questionnaire

فارسي

(I2-4)

122   

روابط بين رفتار و سيستم عصبي

Tower of London Drexel University (TOLDX)

انگليسي

(I2-29)

123   

سنجش ابعاد اصلي اضطراب نوجوانان

Multidimensional Anxiety Scale of Children (MASC)

انگليسي

(I2-30)

124   

سنجش خصوصيات شخصي براساس کار

Orpheus

انگليسي

(2I-27)

125   

شاخص روابط خانوادگي

Family Relations Indicator

انگليسي

(G-2)

126   

فهرست مسايل موني

Mooney problem Checklist

انگليسي

(G-3)

127   

مقياس احساس امنيت کودک

The Flint In font Security Scale 

انگليسي

(G2-1)

128   

مقياس ارزشهاي شغلي و خانوادگي (دانشجويان دختر)

 

فارسي

(G2-32)

129   

مقياس ارزيابي روانپزشکي ويتنبورن

Wittenborn psychiatric Rating Scale

فرانسه

(G-12)

130   

مقياس خود پنداره کودکان

CSCS

فارسي

(G2-25)

131   

مقياس خودپنداري راجرز

 

فارسي

(I2-6)

132   

مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي

 

فارسي

(G2-29)

133   

مقياس درجه بندي اضطراب هاميلتون

HRSA

فارسي

(G2-30)

134   

مقياس درجه بندي رفتار دانش آموز

D.E.S.B

فرانسه

(I-13)

135   

مقياس سازگاري بيمار با بيمارستان

Hospital Adjustment Scale

انگليسي

(G2-3)

136   

مقياس سنجش افسردگي هميلتون

 

فارسي

(G2-18)

137   

مقیاس سنجش افکارخودکشی بک(BSSI)

Beck suicide scale Ideation

فارسي

(I2-38)

138   

مقياس عزت نفس پپ

 

فارسي

(G2-28)

139   

مقياس کنترل دروني- بيروني راتر

Ratter's Locus of Control Scale

فارسي

(G2-10)

 

ابتدای صفحه

 

ليست آزمونهاي هوش

به ترتیب حروف الفباء

 

رديف

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

زبان

کد

1           

آزمون استعداد تحصيلي عالي

College Qualification Test

انگليسي

(E -17)

2           

آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن

Kuhlmann-Anderson Test

انگليسي

(E -11)

3           

آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن

Kuhlmann-Anderson Test

انگليسي

(E -12)

4           

آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن

Kuhlmann-Anderson Test

انگليسي

(E -13)

5           

آزمون استعداد روانی اوتیس

Otis Quick-Scoring Mental Ability

انگليسي

(E -7)

6           

آزمون استعداد روانی اوتیس

Otis Self Administering Test (Form A)

انگليسي

(E -7)

7           

آزمون استعداد كلي منچستر

Manchester General Ability (Serios.1)

انگليسي

(E -15)

8           

آزمون استعداد كلي منچستر

Manchester General Ability (Serios.2)

انگليسي

(E -16)

9           

آزمون اصلاح شده آلفا

Modified Alfa Examination (Form 9)

انگليسي

(E -5)

10          

آزمون اصلاح شده بتا

Revised Beta Examination

انگليسي

(E -6)

11          

آزمون ترسيم آدمك گوديناف

Goodenough-Harris Drawing Test

انگليسي/ فارسي

(E -22)

12          

آزمون تصويري هوش

Pictorial Test of Intelligence

انگليسي

(F -7)

13          

آزمون تفكر گلشين شيرر

Goldstien-Scheere Test

انگليسي

(E -30)

14          

آزمون تكميل تصاوير     

 

فارسي

(E -23)

15          

آزمون تكميل تصاوير هيلي

Healy Pictorial Completion II

انگليسي

(E -29E)

16          

آزمون توانشهاي نخستين

Primary Mental Abilities (PMA)

انگليسي

(E -9)

17          

آزمون چند وجهي استعداد

The Multi Aptitude Test

انگليسي

(E -10)

18          

آزمون رشد گزل

Gesell Developmental Schedule

انگليسي

(F -6)

19          

آزمون سوگن

Seguin-Godard

انگليسي

(E -29B)

20          

آزمون سيگوئن

Seguin-Goddard Formbord

انگليسي

(F -8)

21          

آزمون طبقه بندی عمومی ارتش

Army General Classification Test

انگليسي

(E -4)

22          

آزمون طبقه بندی وسمن

Wes man Personnel Classification Test

انگليسي

(E -2)

23          

آزمون کوتاه کنت برای سنجش هوش کلی

Kent Series Emergency Scale

انگليسي

(E-1)

24          

آزمون مراحل هوشي حسي وحركتي

Les Etapes De L'Intelligence

فرانسه

(F -3)

25          

آزمون مكعبهاي نوكس

Knox Cube Test

انگليسي

(E -29A)

26          

آزمون موزائيك ژيل

 

فارسي

(E -32)

27          

آزمون هوش دانشيل

Dane shill Intelligence Test

انگليسي

(E -14)

28          

آزمون هوش سانتوچي (4الي6ساله)

 

فارسي

(E -33)

29          

آزمون هوش کارلتون

The Carlton Intelligence Test No.1, No.2

انگليسي

(E -3)

30          

آزمون هوش هيجاني (20سئوالي)

 

فارسي

(E -31)

31          

آزمون هوش هيجاني (90سئوالي)

 

فارسي

(E -28)

32          

آزمون هوش هيجاني بارون

Baron Emotional Quotient Inventory Youth Version

انگليسي

(E -26)

33          

سنجش توانائيهاي شناختي

Cognitive Abilities Test Primary Batteries (Form 1)

انگليسي

(E -20)

34          

سنجش توانائيهاي شناختي

Cognitive Abilities Test Primary Batteries (Form 2)

انگليسي

(E -21)

35          

سنجش عمل هوشمندانه (آزمون تاكتيك ويسلر)

The Whistler Strategy Test

انگليسي

(E -19)

36          

سنجش هوش كلي ارتور

The Arthur Adaptation of the Leiter

انگليسي

(H-5)

37          

مجموعه آزمون شناختي تشخيصي كي

Cognitive Diagnostic Battery (Stanley R.Kay)

فارسي

(E -25)

38          

مقياس امتيازي آرتور

Arthur Point Scale

انگليسي

(E -29)

39          

مقياس بين المللي هوش كاركردي ليتر

Liter International Performance Scale

انگليسي/ فارسي

(H-5)

40          

مقياس پيش دبستاني مينه سوتا

Minnesota Preschool Scale

انگليسي

(F -5)

41          

مقياس خودسنجي هوش هيجاني

Emotion Intelligence Scale

فارسي

(E -27)

42          

مقياس رشد اجتماعي وينلاند

Vineland Social Maturity Scale

فارسي

(E -18)

43          

مقياس عقلي مريل – پالمر

Merril-Palmer Scale of Mental Test

انگليسي

(F -2)

44          

مقياس كاركرد بورلي-اولرن

Echelle De Performance Borelli-Oleron

انگليسي

(H-6)

45          

مقياس هوشي آر-بي-كتل (مقياس 2و3- فرمهاي A و B)

 

فارسي

(E -24)

46          

مقياس وكسلر بلويو‌ (WISC)

The Wechsler-Bellevue Intelligence Scale

انگليسي/ فارسي

(H-3)

47          

هوش آزماي استنفورد-بينه

Stanford-Binet Intelligence Scale

انگليسي

(F -1)

48          

هوش آزماي كاتل براي شيرخوارگان

Cattell Infant Intelligence Scale

انگليسي

(F -4)

49          

هوش آزمای مختلط ژیل

Test Mosaiquce De Gill

انگليسي

(E -8)

50          

هوش آزماي وكسلر براي بزرگسالان(WAIS)

Wechsler Adult Intelligence Scale

انگليسي/ فارسي

(H-4)

51          

هوش آزماي وكسلر براي خردسالان

Wechsler Intelligence for Children

انگليسي/ فارسي

(H-2)

52          

هوش آزماي وكسلر براي گروههاي كودكستاني و دبستاني(WPPSI)

Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence

انگليسي/ فارسي

(H-1)

 ابتدای صفحه

ليست آزمونهاي استعداد

به ترتیب حروف الفباء

 

رديف

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

زبان

کد

    1      

 

Interpretation De Dessins

فارسي

(C-13)

    2      

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Primary I Battery)

انگلیسی

(C-24)

    3      

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Primary II Battery)

انگليسي

(C-25)

    4      

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential  (Elementary Battery)

انگليسي

(C-26)

    5      

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Advanced I Battery)

انگليسي

(C-27)

    6      

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Advanced II Battery)

انگليسي

(C-28)

    7      

آزمون ادراک فوق حسی

Extera Sensory Perception

انگلیسي

(C-4)

    8      

آزمون ادراک فوق حسی

ESP Test Kit

انگلیسي

(C-5)

    9      

آزمون استدلال آندره ویدال

Test De Raisonnement

فرانسه

(A -2)

  10    

آزمون استدلال تصویری

SRA Pictorial Reasoning Test

فرانسه

(A -21)

  11    

آزمون استعداد پینتر-کانیگهام

Pinter-Cunningham Test (form A)

انگليسي

(C-35)

  12    

آزمون استعداد غیر کلامی

SRA Non Verbal form

انگليسي

(C-19)

  13    

آزمون استعداد موسیقی سیشور

Seashore Measuresaf Musical Talents

انگلیسي

(C-1)

  14    

آزمون استعداد هنری هورن

Horn Art Aptitude Inventory

انگلیسي

(C-3)

  15    

آزمون استعداد یادگیری زبان خارجی پیمسر

Pimsleur Language Aptitude Battery

انگليسي

(C-36)

  16    

آزمون اشکال مشابه

Test Des Formes Identiques

فرانسه

(A -8)

  17    

آزمون آفرینندگی(ارتباط عناصرهمخوان)

Remote Associate Test

انگليسي

(C-34)

  18    

آزمون آمادگی ذهنی ترستون

Turnstone Test mental Alertness

انگليسي

(C-20)

  19    

آزمون انگیزه پیشرفت

 

فارسي

(C-47)

  20    

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

 

فارسي

(C-48)

  21    

آزمون انگیزه پیشرفت(فرافکن دئومونها)

 

فارسي

(C-46)

  22    

آزمون تبدیل اعداد به علامات

Digit-Symbol Test

انگليسي

(A -10)

  23    

آزمون تشکیل مفاهیم ذهنی هانفمن-کاسانین

Kasanin-Honfmann

فارسي

(C-12)

  24    

آزمون تطبیق اشکال و لغات

Test De Vocabularies En Images

انگليسي

(C-16)

  25    

آزمون تکمیل تصاویر هیلی

Healy Pictorial Completion Test

انگليسي

(A-36)

  26    

آزمون تن شناسی

Test de Schema Corporal

انگليسي

(C-17)

  27    

آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون

Otis- Lennon Mental Ability Test

انگليسي

(C-21)

  28    

آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون

Otis- Lennon Mental Ability Test

انگليسي

(C-23)

  29    

آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون(مقدماتی 1و2)

Otis- Lennon Mental Ability Test

انگليسي

(C-22)

  30    

آزمون توانش های نخستین: استعداد عددی

Aptitudes Mentales Primaries

فرانسه

(A -5)

  31    

آزمون توانش های نخستین: استعداد فضایی

Test De Aptitudes Mentals Primaries

فرانسه

(A -6)

  32    

آزمون ثبات ماده

Conserempf Feature Profile Test

انگليسي

(A-27)

  33    

آزمون حافظه بصری کیم کاراد

 

فارسی

(C-41)

  34    

آزمون حافظه بینایی بنتون (بازآزمایی بینایی)

Visual Retention Test

فارسی

(C-39)

  35    

آزمون حافظه طراحی

Memory-For-Designs Test

انگلیسی

(C-38)

  36    

آزمون حافظه کلامی و عددی

 

فارسي

(C-43)

  37    

آزمون خلاقیت عابدی

 

فارسی

(C-42)

  38    

آزمون د- 48 (دومینوها)

Test D-48

فرانسه/

 فارسی

(A-25)

  39    

آزمون د-70

Test D-70

انگليسي

(C-15)

  40    

آزمون دستور گیری

Test  Des Consigns

انگليسي

(C-18)

  41    

آزمون رشد ادراک بصری

Developmental Test of visual Perception

انگليسي

(C-14)

  42    

آزمون رشد عمومی

P.I.P Developmental Charts

انگلیسی

(C-37)

  43    

آزمون رشد میل استون

Checklist of Developmental Milestones

فارسي

(C-45)

  44    

آزمون ریون پیشرفته

Advanced Progressive Matrices

انگليسي/

فارسی

(A -17)

  45    

آزمون سازندگی سه بعدی

Test de Praxie Constructive

فرانسه

(B-2)

  46    

ازمون سنجش ظرفیت یادگیری

Dominion Group test of Learning Capacity

انگليسي

(C-32)

  47    

آزمون سنجش ظرفیت یادگیری

Dominion Group test of Learning Capacity

انگليسي

(C-30)

  48    

آزمون سنجش ظرفیت یادگیری

Dominion Group test of Learning Capacity

انگليسي

(C-31)

  49    

آزمون شفاهی هوش

Non-Readers Intelligence Test

انگلیسي

(C-7)

  50    

آزمون غیرکلامی طبقه بندی روانی

Test Non-Verbal de Classification

فرانسه

(A -4)

  51    

آزمون قضاوت هنری میر

The Meier Art Test

انگلیسي

(C-2)

  52    

آزمون کلامی طبقه بندی روانی

Test verbal De Classification General

فرانسه

(A -3)

  53    

آزمون گرده های محسوس

Matrix Concrete

انگلیسی

(A -19)

  54    

آزمون گودیناف هریس

Good enough Draw-A-Man Test

انگليسي

(A-37)

  55    

آزمون معانی لغات

Test De vocabularies

فرانسه

(A-1)

  56