بانک ازمونهای روانشناختی ---> آزمونهای هوش

نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد
آزمون کوتاه کنت برای سنجش هوش کلی Kent Series Emergency Scale انگليسي 5-14 سال سنجش هوش کلی خارجی (E-1)
آزمون طبقه بندی وسمن Wes man Personnel Classification Test انگليسي بزرگسالان سنجش توانایی کلامی و ریاضی خارجی (E -2)
آزمون هوش کارلتون The Carlton Intelligence Test No.1, No.2 انگليسي 10-12 سال سنجش میزان هوش کودکان خارجی (E -3)
آزمون طبقه بندی عمومی ارتش Army General Classification Test انگليسي سربازان سنجش هوش کلی خارجی (E -4)
آزمون اصلاح شده آلفا Modified Alfa Examination (Form 9) انگليسي هفتم تا دوازدهم هوش کلی خارجی (E -5)
آزمون اصلاح شده بتا Revised Beta Examination انگليسي بزرگسالان کم سواد و متکلم به زبان بیگانه هوش کلی خارجی (E -6)
آزمون استعداد روانی اوتیس Otis Quick-Scoring Mental Ability انگليسي کودکان اول تا نهم دبستان هوش خارجی (E -7)
آزمون استعداد روانی اوتیس Otis Self Administering Test (Form A) انگليسي دبیرستان تا دانشگاه هوش خارجی (E -7)
هوش آزمای مختلط ژیل Test Mosaiquce De Gill انگليسي 6-11 سال سنجش رشد روانی خارجی (E -8)
آزمون توانشهاي نخستين Primary Mental Abilities (PMA) انگليسي کودکستان تا دبیرستان هوش خارجی (E -9)
آزمون چند وجهي استعداد The Multi Aptitude Test انگليسي دانشجویان و افراد غیرمتخصص خزانه لغات، اطلاعات عمومی، حساب، سری اعداد، طبقه بندی اشکال، درک مکانیکی، بازشناسی کلمات، حروف درهم ریخته، بازبینی و استعداد فضایی خارجی (E -10)
آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن Kuhlmann-Anderson Test انگليسي کودکستان تا دبیرستان هوش کلی خارجی (E -11)
آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن Kuhlmann-Anderson Test انگليسي کلاسهای چهارم تا هفتم سنجش هوش کلی خارجی (E -12)
آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن Kuhlmann-Anderson Test انگليسي کودکستان تا دبیرستان هوش و استعداد عملی خارجی (E -13)
آزمون هوش دانشيل Dane shill Intelligence Test انگليسي 9-11 سال هوش خارجی (E -14)
آزمون استعداد كلي منچستر Manchester General Ability (Serios.1) انگليسي 13 تا 14 سال هوش کلی خارجی (E -15)
آزمون استعداد كلي منچستر Manchester General Ability (Serios.2) انگليسي دبیرستان هوش کلی خارجی (E -16)
آزمون استعداد تحصيلي عالي College Qualification Test انگليسي بدو ورود به دانشگاه هوش کلی خارجی (E -17)
مقياس رشد اجتماعي وينلاند Vineland Social Maturity Scale فارسي نوجوانی به بعد خودیاری کلی، خودیاری در خوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، رهبری خود، شغل، ارتباط ، حرکت و اجتماعی شدن ایرانی (E -18)
سنجش عمل هوشمندانه (آزمون تاكتيك ويسلر) The Whistler Strategy Test انگليسي بزرگسالان در مشاغل تجاری و صنعتی سنجش عمل هوشمندانه خارجی (E -19)
سنجش توانائيهاي شناختي Cognitive Abilities Test Primary Batteries (Form 1) انگليسي کودکستان تا سوم ابتدایی تواناییهای شناختی خارجی (E -20)
سنجش توانائيهاي شناختي Cognitive Abilities Test Primary Batteries (Form 2) انگليسي سوم ابتدایی تا دانشگاه تواناییهای شناختی خارجی (E -21)
آزمون ترسيم آدمك گوديناف Goodenough-Harris Drawing Test انگليسي/ فارسي 3-15 سال سنجش هوش و شخصیت کودک ایرانی (E -22)
آزمون تكميل تصاوير   فارسي 5-11 سال ضریب هوشی ایرانی (E -23)
مقياس هوشي آر-بي-كتل (مقياس1،  2و3- فرمهاي A و B )   فارسي پیش دبستان تا بزرگسال شخصیت ایرانی (E -24)
مجموعه آزمون شناختي تشخيصي كي Cognitive Diagnostic Battery (Stanley R.Kay) فارسي 1-11 سال، بیماران روانی، افراد عقب مانده ذهنی ارزیابی اختلالهای عقلی ایرانی (E -25)
آزمون هوش هيجاني بارون Baron Emotional Quotient Inventory Youth Version انگليسي 7-18 سال ارزیابی هوش هیجانی ایرانی (E -26)
مقياس خودسنجي هوش هيجاني (دکتر قربانی) Emotion Intelligence Scale فارسي بزرگسالان ارزیابی هوش هیجانی ایرانی (E -27)
آزمون هوش هيجاني بارآن(90سئوالي)   فارسي 18 سال به بالا سنجش هوش هیجانی ایرانی (E -28)
مقياس امتيازي آرتور Arthur Point Scale انگليسي 4 تا 15 سال هوش کلی خارجی (E -29)
آزمون مكعبهاي نوكس Knox Cube Test انگليسي 4 -15 سال سنجش هوش کلی خارجی (E -29A)
آزمون سوگن Seguin-Godard انگليسي افراد ناشنوا، ناگویا، و افرادی که در خواندن مشکل دارند و مبتلایان به صدمات مغزی 5 تا 15 سال سنجش سرعت عکس العملهای ساده خارجی (E -29B)
آزمون تكميل تصاوير هيلي Healy Pictorial Completion II انگليسي بزرگسالان سنجش ادراک خارجی (E -29E)
آزمون تفكر گلشين شيرر Goldstien-Scheere Test انگليسي بزرگسالان هوش کلی خارجی (E -30)
آزمون هوش هيجاني (20سئوالي)   فارسي بزرگسالان سنجش هوش هیجانی ندارد (E -31)
آزمون موزائيك ژيل   فارسي دانش اموزان ابتدایی هوش و حافظه ندارد (E -32)
آزمون هوش سانتوچي (4الي6ساله)   فارسي 4-6 سال تشخیص کودکانی که کنترل دست ضعیف دارند
سنجش مشکل جهت یابی کودکان
سنجش کودکان دیرآموز
ایرانی (E -33)
پرسشنامه هوش اجتماعی Social Intelligence Questionnaire فارسي بزرگسالان سنجش درک موقعیت، شخصیت، قابلیت اعتماد، وضوح و روشنی و همدلی ندارد (E -34)
پرسشنامه هوش فرهنگی Cultural intelligence inventory فارسي دانشجویان راهبرد شناخت دانش و یا شناخت انگیزش رفتاری ایرانی (E -37)
پرسشنامه هوش معنوی فارسي دانشجویان درک و ارتباط با سرچشمه هستی- زندگی معنوی یا اتکا به هسته درونی ایرانی (E -38)
مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) فارسي کودکان و نوجوانان دانش آموز کفایت شخصی- کفایت میان فردی- کفایت اجتماعی ایرانی (E -39)
سیاهه خودگزارش دهی هوش معنوی Spiritual intelligence self- report inventory (SISRI-42) فارسي بزرگسالان تفکر وجودی انتقادی- تولید معانی شخصی- آگاهی متعالی- توسعه حالت هشیاری ایرانی (E -40)
پرسشنامه هوش معنوی جامع Integrated spiritual intelligence scale (ISIS) فارسي 15 سال به بالا خوبی- جهت گیری درونی- معناو مفهوم- وجود و شخصیت- حقیقت و صداقت- تمامیت و کلیت ایرانی (E -41)
پرسشنامه هوش اخلاقی فارسي بزرگسالان 10 مقیاس هوش اخلاقی ایرانی (E -42)
هوش آزماي استنفورد-بينه Stanford-Binet Intelligence Scale انگليسي دوسالگی به بعد سنجش هوش کلی خارجی (F -1)
مقياس عقلي مريل – پالمر Merril-Palmer Scale of Mental Test انگليسي 2-6سال سنجش سن عقلی خارجی (F -2)
آزمون مراحل هوشي حسي وحركتي Les Etapes De L'Intelligence فرانسه تولد تا دوسالگی شی پنهان، اشیای واسطه، تغییر وضعیت و تنظیم اشیا خارجی (F -3)
هوش آزماي كاتل براي شيرخوارگان Cattell Infant Intelligence Scale انگليسي 3 تا 30 ماه هوش کلی خارجی (F -4)
مقياس پيش دبستاني مينه سوتا Minnesota Preschool Scale انگليسي 3-6 سال هوش کلی خارجی (F -5)
آزمون رشد گزل Gesell Developmental Schedule انگليسي 1 ماهه تا 6 سال هوش کلی خارجی (F -6)
آزمون تصويري هوش Pictorial Test of Intelligence انگليسي 3-9 سال و عقب مانده ذهنی هوش کلی خارجی (F -7)
آزمون سيگوئن Seguin-Goddard Formbord انگليسي 5-14 سال هوش کلی خارجی (F -8)
هوش آزماي وكسلر براي گروههاي كودكستاني و دبستاني (WPPSI) Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence انگليسي/ فارسي 4-7 سال هوش کلی ایرانی (H-1)
هوش آزماي وكسلر براي خردسالان Wechsler Intelligence for Children انگليسي/ فارسي 5-15 سال هوش کلی خارجی (H-2)
مقياس وكسلر بلويو‌ (WISC) The Wechsler-Bellevue Intelligence Scale انگليسي/ فارسي 10 سال به بالا هوش کلی ایرانی (H-3)
هوش آزماي وكسلر براي بزرگسالان (WAIS) Wechsler Adult Intelligence Scale انگليسي/ فارسي بزرگسالان هوش کلی ایرانی (H-4)
مقياس بين المللي هوش كاركردي ليتر Liter International Performance Scale انگليسي/ فارسي 2-18 سال هوش کلی خارجی (H-5)
سنجش هوش كلي ارتور The Arthur Adaptation of the Leiter انگليسي 3-8 سال هوش کلی خارجی (H-5)
مقياس كاركرد بورلي-اولرن Echelle De Performance Borelli-Oleron انگليسي 5-8 سال هوش عملی خارجی (H-6)